NAČÍTÁNÍ

slavikpetr.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb nebo zhotovení věci na podkladě
objednávky uskutečněné prostřednictvím e-shopu na webových stránkách
www.slavikpetr.com
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je níže (jež je
níže uveden jako dodavatel) uvedený provozovatel internetových stránek
www.slavikpetr.com a současně on-line služby www.slavikpetr.com a objednatele
(spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České
republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními
podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.
634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními
podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních
předpisů.


Dodavatel
Petr Slavík
Sídlo: Klicperova 1910, 686 03 Staré Město
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,
vedená u Městského úřadu Uherské Hradiště
IČ: 872 96 080, DIČ:  CZ8204094591
Bankovní spojení: 2701328251/2010

Pojmy
Smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud
jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp.
prodávající.
Dodavatel / zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo
prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Objednatel / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která
nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky
nebo službami.
Objednatel / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vznik smlouvy o zhotovení věci na zakázku – Objednávka spotřebitele / objednatele je
návrhem smlouvy a smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu
dodavatele / zhotovitele spotřebiteli / objednateli s tímto jeho návrhem (závazným
potvrzením objednávky ze strany dodavatele / zhotovitele). Od tohoto momentu mezi
dodavatelem / zhotovitelem a spotřebitelem / objednatelem vznikají vzájemná práva a
povinnosti. Za toto závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky
vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o
potvrzení obdržení objednávky, kdy samo její skutečné přijetí (závazný souhlas zhotovitele)
bude uskutečněno až další elektronickou zprávou a bude vedeno v historii objednávek
v internetovém obchodě po přihlášení do zákaznického účtu.

Zákaznický účet – prostředí pro sledování zakázek a editace kontaktních údajů
objednavatele vedené na webových stránkách dodavatele www.slavikpetr.com a zpřístupněné
objednavateli po jeho přihlášení.


Informace o smlouvě a obchodních podmínkách


Uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a
že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před
vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto
obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně zhotovitele či
objednatele, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená
smlouva je zhotovitelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná
třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy
jsou patrné z procesu objednávání v internetové sběrně fotografií a objednatel má možnost
před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní
podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách naší internetové sběrny a je tak umožněna
jejich archivace a reprodukce objednatelem. Náklady na použití komunikačních prostředků
na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na
tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.


Objednávka a storno objednávky


Hledání v ceníku na www.slavikpetr.com může provádět každý bez nutnosti registrace. Při
realizaci objednávky je objednatel požádán o kontaktní údaje. Registrace do systému je
dobrovolná a umožňuje komfortnější jednodušší sledování zakázky.
Přijetí objednávky potvrzujeme následující či nejpozději druhý pracovní den na vámi
zadanou kontaktní elektronickou adresu.
Kontrolu, opravu či storno objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na
adresu eshop@slavikpetr.com do doby jejího přijmutí do výroby.
Informace o stavu zakázek získáte po přihlášení do zákaznického účtu v elektronickém
obchodě.

Písemné potvrzení o převzetí objednávky obsahuje označení předmětu díla, jeho rozsah,
jakost,  cenu za jeho provedení a dobu zhotovení. Toto potvrzení obdrží objednatel po
odeslání své objednávky.


Právo na odstoupení od smlouvy

Až do zhotovení díla (zakázky) může objednatel od smlouvy odstoupit, je ale povinen
zaplatit zhotoviteli částku, která připadá za práce již vykonané, pokud nemůže zhotovitel
jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Pokud tedy k
odstoupení od smlouvy dojde před tím, než zhotovitel započal objednávku zpracovávat, bude
takové odstoupení bezplatné. Pokud ale již se zpracováním zakázky bylo započato, uhradí
objednatel částku odpovídající již vykonaným pracím.

Objednatel může odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že dílo (zakázka) nebude včas hotovo
nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté
přiměřené době.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění (zhotovené zakázky) v
případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internet) není v
případě on-line služby poskytované přes elektronické aplikace sběrny umístěné na webových
stránkách www.slavikpetr.com možné, a to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 53 odst.
8 písm. c) Obč. Z., která vylučuje takové odstoupení od smlouvy na dodávku zboží
upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.


Autorské právo


Veškeré fotografie na webových stránkách www.slavikpetr.com jsou ve vlastnictví fotografa
Petra Slavíka a bez jeho písemného souhlasu je zakázáno jakkoliv kopírovat, stahovat a šířit.


Dodací podmínky


Po závazně potvrzené objednávce ze strany dodavatele zhotovujeme zakázku na výrobu
fotografií a fotoobrazů  do 10 pracovních dnů od jejího obdržení. Termín výroby a dodání je
závislý na vytíženosti tiskařské společnosti, kde se fotografie vyrábí. Maximální dodací
termín je 10 pracovních dnů od objedání.

V případě bezhotovostní úhrady zakázky expedujeme zásilku po připsání částky na náš
bankovní účet.

Doklad o zhotovení zakázky obdržíte elektronicky na Vámi uvedenou emailovou adresu
v den odeslání zakázky dopravní společností.

Úplný daňový doklad / fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné
pro vystavení tohoto dokladu.


Platební podmínky


Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Ceny
jsou  automaticky vygenerované ze standardního ceníku uvedeném na stránkách
www.slavikpetr.com a v době akčních nabídek a slev jsou ceny upravovány až při výdeji
zakázek.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH.

Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy.

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést bezhotovostní platbou bankovním převodem na náš účet.


Expediční náklady

Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Ceny
za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR.
 
Převzetí zakázky

Objednatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy
zakázka měla být zhotovena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění
zakázky. Za zakázku nevyzvednutou do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být
zakázka zhotovena, účtujeme poplatek za uskladnění ve výši 10,- Kč za kalendářní den. Po
uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla zakázka zhotovena, může zhotovitel zakázku
skartovat, tím není dotčen nárok zhotovitele na zaplacení ceny zakázky včetně poplatku za
uskladnění.

Objednanou zakázku můžete převzít:

- osobně po telefonické domluvě na tel: +420 739 299 476
- poštou

DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního
přepravního partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu stavu zásilky.
V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte
našeho obchodníka.

Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel a náklady na dodání
chybějící zakázky jdou na vrub zhotovitele.


Záruční doba, reklamace


Na zhotovenou zakázku poskytujeme zákonnou šesti měsíční záruční dobu.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zakázky. Převzal-li objednavatel zakázku až po
dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto
povinnost.

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera nebo
kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího
poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka.

Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od
našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného objednatelem,
do kterého může objednatel uvést své výhrady k dodané zásilce (zejména k jejímu vnějšímu
poškození).

Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel.

Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovanou zakázkou nabývací
doklady vztahující se k reklamované zakázce jako je doklad o zaplacení (např. kopie účtenky
nebo faktury / daňového dokladu), zakázkový sáček či objednávkový list. Při uplatnění
reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku ve formě cenného balíku, nikoliv
dobírkou (zboží zaslané na dobírku nebude převzato).

Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamované zakázky a řešení vámi uplatněné
reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a
to opravou, přiměřenou slevou či odstoupením od smlouvy o zhotovení věci na zakázku. V
případě sporné reklamace rozhodneme do 14 pracovních dnů, a pokud není dohodnuto
písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud
nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména
sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš
požadavek oporu v zákoně, zvolí zhotovitel zákonné řešení reklamace podle svého uvážení.
V takovém případě budete o způsobu řešení informován.

Zhotovitel je povinen objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo z
odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace
objednatel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy zakázky a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.

Náklady na přepravu v případě uznané reklamace jdou na vrub naší firmy.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:

- mechanickým poškozením a opotřebením
- živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
- světelnými a teplotními vlivy

Ochrana osobních údajů:
Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a
shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Poskytnutá data slouží pouze k
řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než
zpracovateli.

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Petr Slavík, Klicperova 1910, 68601 Staré Město, IČ: 87296080.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Petr Slavík, Klicperova 1910, 68601 Staré Město, IČ: 87296080.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.